W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.: (+48) 52 381 60 56
        (+48) 52 381 60 05

e-mail:
sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Skrzynka Podawcza ESP:
/2h4v41qktu/SkrytkaESP

Serwis www: dabrowachelminska.pl

NIP
: 554-265-77-62
REGON: 092350642

Uchwała nr LXVI.594.2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Dąbrowa Chełmińska
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 13i ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029 i 2739) uchwala się, co następuje:

    § 1. Przystępuje się do sporządzenia planu ogólnego gminy Dąbrowa Chełmińska obejmującego obszar gminy w jej granicach administracyjnych.

    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

    § 3.Uchwała wchodzi w życie z  dniem  podjęcia.

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688) wprowadziła obowiązek sporządzenia planu ogólnego gminy w jej granicach administracyjnych. Ustawodawca wskazał termin 31 grudnia 2025 r., do którego każda gmina powinna uchwalić plan ogólny. Zgodnie                z ww. ustawą 1 stycznia 2026 r. z mocy ustawy utraci moc studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ustawa wprowadza w jego miejsce nowy akt planowania przestrzennego w postaci planu ogólnego. Brak sporządzenia stosownego opracowania planistycznego w powołanej dacie skutkować będzie brakiem możliwości uchwalania planów miejscowych oraz brakiem możliwości wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Powołany w podstawie prawnej przepis „ustawy planistycznej” wskazuje radę gminy jako organ właściwy rzeczowo do zainicjowania prac planistycznych nad planem ogólnym. 
Plan ogólny ma określić podział obszaru gminy na strefy planistyczne oraz wskazać gminne standardy urbanistyczne, w których szczegółowo zostaną określone profil funkcjonalny strefy oraz wskaźniki urbanistyczne takie jak maksymalna nadziemna intensywność zabudowy, maksymalna wysokość zabudowy, maksymalny udział powierzchni w budowy oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej.
Plan ogólny będzie podstawą co sporządzania planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Plan ogólny będzie stanowił akt prawa miejscowego. 
Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do rozpoczęcia prac planistycznych zmierzających do uchwalenia planu ogólnego gminy. 

Powiadom znajomego