W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.: (+48) 52 381 60 56
        (+48) 52 381 60 05

e-mail:
sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Skrzynka Podawcza ESP:
/2h4v41qktu/SkrytkaESP

Serwis www: dabrowachelminska.pl

NIP
: 554-265-77-62
REGON: 092350642

Uchwała nr LXVI.597.2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz.167 i 232), uchwala się co następuje:
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. poz. 1993

§ 1. W uchwale Nr LXIII.577.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  22 grudnia  2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXIV.584.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXV.588.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 lutego 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 53 237 107,36 zł zwiększa się o kwotę    2 136 898,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 55 374 005,36 zł, z tego: 
1. Dochody bieżące w kwocie     50 957 435,61 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 4 416 569,75 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

 2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 55 201 534,36 zł  zwiększa się  o kwotę 3 998 328,08 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 59 199 862,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 51 668 965,60 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27 661 257,67 zł,
b) dotacje w wysokości 2 722 958,62 zł,                                                    
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 450 850,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 7 530 896,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 52 000,00 zł. 
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 435 284,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
a) dotacje w wysokości 5 061,00 zł.”.

3) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 825 857,08 zł, który zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z:

1. Przychodów z zaciągniętych pożyczek  na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 846 427,00 zł.

2. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 626 726,37 zł.

2. Przychodów z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł.

3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie                352 703,71 zł.”.

 

4) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 904 267,78 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 078 410,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
 
5) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w 2024 r. w wysokości 3 655 310,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  35 653,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”
6) § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy  w wysokości 2 780 019,62 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 968 588,19 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 919 338,19 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 049 250,00 zł,
2.  Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości  811 431,43 zł, w tym:
1) dotacje celowe 494 100,00 zł,
2) dotacje podmiotowe 317 331,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
7) § 10. Otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 180 000,00 zł ogółem, w tym: 140 000,00 zł – wpływy  z opłat za zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych i 40 000,00 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 259 231,61 zł ogółem, w tym: 205 231,61 zł - realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 14 000,00 zł  - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, 40 000,00 zł – realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.
8) § 11. Otrzymuje brzmienie:
„ § 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 834 012,00 zł  i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 402 506,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.
 9) § 13. Otrzymuje brzmienie:
„ § 13.  Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:
1) dochody  722 899,00 zł,
2) wydatki   726 499,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.

     §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 Uzasadnienie 
Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków w sposób następujący:
DOCHODY
400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 278,28 zł (rekompensata odzyskiwania należności)
600-60004 (Lokalny transport zbiorowy):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10,92 zł rozliczenie dochodów z lat ubiegłych 600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 210 402,49 zł ogółem, w tym:
(opłaty za zajecie pasa drogowego) – 183 336,19 zł
(dochody z najmu) – 27 000,00 zł
(wpływy z odsetek) – 66,30 zł
 750-75011 (Urzędy Wojewódzkie ):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10 827,00 zł zgodnie z pismem Wojewody    Nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. 
756-75616 (Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10 000,00 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych)
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 212 000,00 zł ogółem, w tym:
(opłata za zajęcie pasa drogowego) 175 000,00 zł
(dochody z najmu) 37 000,00 zł
 758-75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 765 339,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 
 758-75806 (Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 509 922,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 35 000,00 zł - środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 45,60 zł – rozliczenie środków z lat ubiegłych 852-85216 (Zasiłki stałe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 340,00 zł – rozliczenie środków z lat ubiegłych 852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 120,00 zł zgodnie z pismem Wojewody    Nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13 lutego 2024 r.  
855-85508 (Zasiłki stałe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 12,71 zł – rozliczenie środków z lat ubiegłych 900-90002 (Gospodarka odpadami):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 200 000,00 zł – wpływy z opłat 900-90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 250,00 zł – rozliczenie środków z lat ubiegłych 900-90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek 900-90095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 350,00 zł – wpływy z WFOŚiGW w Toruniu w ramach porozumienia zawartego w związku z realizacją Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 
WYDATKI
010-01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi):        
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 145 103,71 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:
„Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 35 000,00 zł
„Montaż systemu napowietrzania ścieków na przepompowniach i tłoczniach na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” – 110 103,71 zł
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 000,00 zł (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)
750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 827,00 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników)
 750-75023 (Administracja publiczna):                   
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 525 972,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia bezosobowe) 2 000,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 50,00 zł
(odpis na ZFŚS) 23 000,00 zł
(podatek od towarów i usług) 500 922,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 26 637,81 zł ogółem, w tym:
(dodatkowe wynagrodzenie roczne) 24 637,81 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 2 000,00 zł
  750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 097,97 zł (odpis na ZFŚS)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 181,77 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
754-75412 (Ochotnicze Straże Pożarne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 600,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gzin”
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 727 044,53 zł ogółem, w tym:
(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 83 886,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 307 301,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 43 713,00 zł
(zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 4 000,00 zł
(zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 2 500,00 zł
(odpis na ZFŚS) 10 000,00 zł
(podatek od nieruchomości) 30,00 zł
(wpłaty na PPK) 26 762,00 zł
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 6 000,00 zł
(wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)  20 960,21 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 1 152 892,32 zł
(składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 4 000,00 zł
(zadanie inwestycyjne pn.: „Dobudowa budynku kuchni dla ZS w Dąbrowie Chełmińskiej, oraz budowa 3 wind dla szkół podstawowych w miejscowościach Czarże, Dąbrowa Chełmińska i Ostromecko”) 65 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 92 034,60 zł ogółem, w tym:
(dodatkowe wynagrodzenie roczne) 15 195,17 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 630,00 zł
(dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli) 76 209,43 zł
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 23 533,00 zł (wydatki niezaliczane do wynagrodzeń)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 31 880,37 zł ogółem, w tym:
(dodatkowe wynagrodzenie roczne) 8 904,59 zł
(zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 50,00 zł
(zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 50,00 zł
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 903,24 zł
(wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)  478,19 zł
(dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli) 20 515,57 zł
(składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 928,78 zł
(pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 50,00 zł
801-80107 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 166 015,00 zł ogółem, w tym:
(wydatki niezaliczane do wynagrodzeń) 5 313,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 23 531,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 3 360,00 zł
(wpłaty na PPK) 2 056,00 zł
(wynagrodzenie osobowe nauczycieli) 131 755,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14 998,51 zł ogółem, w tym:
(dodatkowe wynagrodzenie roczne) 457,71 zł
(dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli) 14 540,80 zł
801-80113 (Dowożenie uczniów do szkół):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 583,80 zł (odpis na ZFŚS)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 311,86 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)
801-80148 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 600,00 zł (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)
801-80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 56 724,62 zł ogółem, w tym:
(składki na ubezpieczenie społeczne) 7 000,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 3 000,00 zł
(odpis na ZFŚS) 15 000,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 31 724,62 zł
 801-80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (odpis na ZFŚS)
851-85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 79 231,61 zł (zakup usług pozostałych)
852-85202 (Domy pomocy społecznej):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 44 100,00 zł (zakup usług)
852-85216 (Zasiłki stałe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 340,00 zł (zwrot dotacji)
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 265,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe) 11 078,00 zł
(dodatkowe wynagrodzenia roczne) 7 958,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 300,00 zł
(opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 335,00 zł
(odpis na ZFŚS) 594,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 15 916,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenie osobowe) 7 958,00 zł
(dodatkowe wynagrodzenie roczne) 7 958,00 zł
852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 432,00 zł (odpis na ZFŚS)
852-85230 (Pomoc w zakresie dożywiania):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 44 100,00 zł (świadczenia społeczne)
 854-85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 785,00 zł ogółem, w tym:
(składki na ubezpieczenie społeczne) 2 855,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 1 130,00 zł
(odpis na ZFŚS) 1 000,00 zł
(wpłaty na PPK) 800,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 15 000,00 zł
855-85504 (Wspieranie rodziny):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 503,00 zł (odpis na ZFŚS)
 900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 19 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę studni kanalizacyjnej o średnicy 1200 mm, wysokości 4,0 m w miejscowości Nowy Dwór
900-90002 (Gospodarka odpadami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 349 494,76 zł ogółem, w tym:
(dotacja celowa) 180 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 483 747,38 zł
(odpis na ZFŚS) 2 000,00 zł
(zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK”)) 683 747,38 zł
900-90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 21 000,00 zł ogółem w tym:
zadania inwestycyjne pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza” 11 000,00 zł oraz „Montaż lampy solarnej przy ulicy Długiej w miejscowości Gzin” 10 000,00 zł.
 Zmian w budżecie dokonano na podstawie wniosków złożonych przez pracowników, Dyrektorów Szkół, Kierowników Referatów, otrzymanych pism oraz planowanego wykonania.

Załączniki

Powiadom znajomego