W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.: (+48) 52 381 60 56
        (+48) 52 381 60 05

e-mail:
sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Skrzynka Podawcza ESP:
/2h4v41qktu/SkrytkaESP

Serwis www: dabrowachelminska.pl

NIP
: 554-265-77-62
REGON: 092350642

Uchwała nr II.8.2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz określenia przedmiotu jej działania
na podstawie Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609) w związku z § 37 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 i 4 załącznika do uchwały nr XI.118.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r. poz. 6670) uchwala się, co następuje:

    § 1. Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w następującym składzie osobowym: 
1. Dawid Pałczyński,
2. Magdalena Człapa,
3. Dawid Baranowski,
4. Sławomir Rzemek,
5. Justyna Zasadzka,
6. Karol Morgut,
7. Ryszard Kaczor,
8. Karol Szczęsny.

     § 2. 1. Do zakresu działania Komisji należą w szczególności sprawy z zakresu oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
2. Do zadań Komisji  należy również:
1) opiniowanie projektów uchwał Rady;
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji i mieszkańców Gminy, w szczególności w zakresie:
- promocji i ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej,
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- polityki prorodzinnej,
- wspierania osób niepełnosprawnych,
- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- edukacji publicznej,
- kultury fizycznej i turystyki.

     § 3. 1. Komisja działa zgodnie z zapisami rozdziału 6 załącznika do uchwały nr XI.118.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2. O dacie posiedzenia i przedmiocie obrad Komisji zawiadamia się członków Komisji na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem za pomocą listów zwykłych, telefonicznie lub w inny skuteczny sposób. Materiały na posiedzenie Komisji mogą być przekazywane także w formie elektronicznej lub na nośnikach elektronicznych.

    § 4. Traci moc uchwała nr XII.128.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz określenia zakresu jej  działania.
 
    § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przejęty.

 
UZASADNIENIE
Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy powołując ze swojego grona stałe i doraźne komisje, ustala również ich skład osobowy i zakres działania. Statut Gminy Dąbrowa Chełmińska  określna, że liczba członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych wynosi do 8 Radnych.  Radny deklaruje chęć przystąpienia do danej komisji i na tej podstawie rada w drodze uchwały zatwierdza składy osobowe.

 

 

Powiadom znajomego