W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.: (+48) 52 381 60 56
        (+48) 52 381 60 05

e-mail:
sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Skrzynka Podawcza ESP:
/2h4v41qktu/SkrytkaESP

Serwis www: dabrowachelminska.pl

NIP
: 554-265-77-62
REGON: 092350642

Uchwała nr II.12.2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia
w sprawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz.167, 232 i 1234), uchwala się co następuje:

       § 1. W uchwale Nr LXIII.577.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia   22 grudnia  2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXIV.584.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXV.588.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXVI.597.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXVII.606.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.40.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 57 623 068,30 zł zwiększa się o kwotę   734 010,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 58 357 078,30 zł, z tego: 
1. Dochody bieżące w kwocie     53 460 008,55 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 4 897 069,75 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

 2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 61 448 925,38 zł  zwiększa się  o kwotę  734 010,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 62 182 935,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 53 409 238,54 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28 612 500,25 zł,
b) dotacje w wysokości 2 770 584,34 zł,                                                    
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 450 850,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 8 773 696,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 532 500,00 zł. 

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 528 916,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

a) dotacje w wysokości 97 061,00 zł.”.
3) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy  w wysokości 3 400 145,34 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 968 588,19 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 919 338,19 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 049 250,00 zł,
2.  Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 1 431 557,15 zł, w tym:

1) dotacje celowe 1 066 600,00 zł,
2) dotacje podmiotowe 364 957,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
4) § 13. Otrzymuje brzmienie:
„ § 13.  Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:
1) dochody  928 899,00 zł,
2) wydatki   932 499,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.

       §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
                     
       § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
 Uzasadnienie 
Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków w sposób następujący:

DOCHODY

400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 600,00 zł – rekompensata odzyskiwania należności
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 78,00 zł – wpływy z odsetek od zaległości w opłacie za zajecie pasa drogowego
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 510,00 zł  - wpływy z najmu kompleksu sportowego „Orlik”
 754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 156 000,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 222,00 zł – opłata za wydanie licencji
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 50 000,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)
801-80148 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 30 000,00 zł – wpływy z usług 
855-85501 (Świadczenia wychowawcze):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 700,00 zł ogółem, w tym:
(wpływy z odsetek) 1 200,00 zł
(wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) 1 500,00 zł
855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 381,26 zł ogółem, w tym:
(wpływy z odsetek) 1 000,00 zł
(wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) 3 000,00 zł
(dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) 381,26 zł
855-85508 (Rodziny zastępcze):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18,74 zł (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) 
900-90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 480 500,00 zł - środki z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

WYDATKI
010-01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi):        
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14 300,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadanie inwestycyjne:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wałdowo Królewskie i Boluminek” 300,00 zł
„Montaż systemu napowietrzania ścieków na przepompowniach i tłoczniach na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” 14 000,00 zł
750-75023 (Administracja publiczna):                   
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia bezosobowe) 3 000,00 zł
(zakup usług remontowych) 5 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 15 750,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 2 750,00 zł
(zakup usług pozostałych) 2 750,00 zł
 750-75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 2 750,00 zł ogółem, w tym:
(nagrody konkursowe) 750 ,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 2 000,00 zł
 754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 156 000,00 zł (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy)
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 73 000,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe) 2 000,00 zł
(zakup usług remontowych) 20 000,00 zł
(zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 000,00 zł
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 3 000,00 zł
(wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 35 000,00 zł
(składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku pomocą obywatelom Ukrainy) 12 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 92 400,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 34 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 20 000,00 zł
(odpis na ZFŚS) 31 000,00 zł
(wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 7 400,00 zł
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 900,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia bezosobowe) 1 500,00 zł
(zakup towarów, w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 300,00 zł
(zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 100,00 zł
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 000,00 zł
(wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 3 500,00 zł
(składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku pomocą obywatelom Ukrainy) 1 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 76 500,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 15 000,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 10 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 1 500,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 50 000,00 zł
801-80107 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł (odpis na ZFŚS)
801-80148 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 34 510,00 zł – zakup usług pozostałych
801-80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 
801-80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 45 000,00 zł ogółem, w tym:
( wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 30 000,00 zł
(odpis na ZFŚS) 15 000,00 zł
 801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (odpis na ZFŚS)
854-85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 69 000,00 zł ogółem, w tym:
(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 4 000,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 10 000,00 zł
(odpis na ZFŚS) 5 000,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 50 000,00 zł
855-85501 (Świadczenia wychowawcze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 700,00 zł ogółem, w tym:
(zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości) 1 500,00 zł
(pozostałe odsetki) 1 200,00 zł
855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł ogółem, w tym:
(zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości) 3 000,00 zł
(pozostałe odsetki) 1 000,00 zł
900-90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 480 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
926-92695 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (zakup usług remontowych – Park Wiejski w Dąbrowie Chełmińskiej).
Zmian w budżecie dokonano na podstawie wniosków złożonych przez pracowników, Dyrektorów Szkół, Kierowników Referatów o

Załączniki

Powiadom znajomego