W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.: (+48) 52 381 60 56
        (+48) 52 381 60 05

e-mail:
sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Skrzynka Podawcza ESP:
/2h4v41qktu/SkrytkaESP

Serwis www: dabrowachelminska.pl

NIP
: 554-265-77-62
REGON: 092350642

Zarządzenie nr 0050.26.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok

Na podstawie  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy  z dnia  12 marca  2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz.167 i 232) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII.577.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia  2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXIV.584.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXV.588.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 lutego, Uchwałą nr LXVI.597.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 55 374 005,36 zł zwiększa się o kwotę 1 076 026,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 56 450 031,36 zł, z tego: 

1. Dochody bieżące w kwocie     52 033 461,61 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 4 416 569,75 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.


2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 59 199 862,44 zł  zwiększa się  o kwotę  1 076 026,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 60 275 888,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości    52 744 991,60 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28 526 457,95 zł,

b) dotacje w wysokości 2 770 584,34 zł,                                                    

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 450 850,00 zł;

2)  wydatki majątkowe w wysokości 7 530 896,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

 a) dotacje w wysokości 52 000,00 zł. 

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 435 284,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

a) dotacje w wysokości 5 061,00 zł.”.

 
3) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w 2024 r. w wysokości 3 818 510,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  35 653,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

 

4) § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 827 645,34 zł, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 968 588,19 zł, w tym:

1) dotacje celowe w kwocie 919 338,19 zł,

2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 049 250,00 zł,

2.  Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości  859 057,15 zł, w tym:

1) dotacje celowe 494 100,00 zł,

2) dotacje podmiotowe 364 957,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

 §  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie 

Dokonuje się zwiększenia dochodów i  wydatków.

 

DOCHODY

801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 904 888,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 12 marca 2024 r.

 

801-80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7 938,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 12 marca 2024 r.

 

852-85295 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 163 200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.16.2024 z dnia 18 marca 2024 r.

 

WYDATKI

801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 904 888,00 zł ogółem, w tym:

(dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego) 47 625,72 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne) 123 233,27 zł

(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 17 553,65 zł

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 716 475,36 zł

 

 

801-80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 938,00 zł ogółem, w tym:

(składki na ubezpieczenie społeczne) 1 140,53 zł

(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 162,56 zł

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 6 634,91 zł

 

852-85295 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 163 200,00 zł ogółem, w tym:

(świadczenia społeczne) 160 000,00 zł

(zakup usług pozostałych) 3 200,00 zł.

 

 

 

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji.

Załączniki

Powiadom znajomego