W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.: (+48) 52 381 60 56
        (+48) 52 381 60 05

e-mail:
sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Skrzynka Podawcza ESP:
/2h4v41qktu/SkrytkaESP

Serwis www: dabrowachelminska.pl

NIP
: 554-265-77-62
REGON: 092350642

Zarządzenie nr 0050.31.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok

Na podstawie  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy  z dnia  12 marca  2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz.167, 232 i 1234) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII.577.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia  2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXIV.584.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXV.588.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 lutego 2024 r, Uchwałą nr LXVI.597.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:


1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 56 450 031,36 zł zwiększa się o kwotę 122 236,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 56 572 267,36 zł, z tego: 

1. Dochody bieżące w kwocie     52 155 697,61 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 4 416 569,75 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

 

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 60 275 888,44 zł  zwiększa się  o kwotę 122 236,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 60 398 124,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości    52 867 227,60 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28 550 812,54 zł,

b) dotacje w wysokości 2 770 584,34 zł,                                                    

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 450 850,00 zł;

2)  wydatki majątkowe w wysokości 7 530 896,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

 a) dotacje w wysokości 52 000,00 zł. 

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 435 284,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

 a) dotacje w wysokości 5 061,00 zł.”.

 

3) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w 2024 r. w wysokości 3 940 746,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  35 653,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.


§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Uzasadnienie 

Dokonuje się zwiększenia dochodów i  wydatków oraz przeniesienia wydatków  w ramach działu.

 

DOCHODY

600-60004 (Lokalny transport zbiorowy):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 17 500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody  Nr WFB.I.3120.3.21.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r.

 

751-75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oaz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 72 000,00 zł zgodnie z decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 22/2024 z dnia 25 marca 2024 r. oraz 27/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. 

 

751-75113 (Wybory do Parlamentu Europejskiego):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 32 736,00 zł zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 24/2024 z dnia 25 marca 2024 r. 


WYDATKI

600-60004 (Lokalny transport zbiorowy):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 17 500,00 zł (zakup usług pozostałych)

751-75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oaz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 84 527,62 zł ogółem, w tym:

(różne wydatki na rzecz osób fizycznych) 72 000,00 zł

(wynagrodzenia osobowe pracowników) 6 647,00 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne) 2 202,44 zł

(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 278,09 zł

(wynagrodzenia bezosobowe) 195,00 zł

(zakup usług pozostałych) 3 033,03 zł

(wpłaty na PPK) 172,06 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12 527,62 zł ogółem, w tym:

(zakup materiałów i wyposażenia) 12 191,27 zł

(podróże służbowe krajowe) 249,85 zł

(szkolenia) 86,50 zł

 

751-75113 (Wybory do Parlamentu Europejskiego):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 32 736,00 zł ogółem, w tym:

(wynagrodzenia osobowe pracowników) 9 000,00 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne) 1 260,00 zł

(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 200,00 zł

(wynagrodzenia bezosobowe) 4 400,00 zł

(zakup materiałów i wyposażenia) 9 476,00 zł

(zakup usług pozostałych) 8 000,00 zł

(opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 100,00 zł

(podróże służbowe krajowe) 300,00 zł.


852-85202 (Domy pomocy społecznej):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 88 200,00 zł (zakup usług)

 
852-85230 (Pomoc w zakresie dożywiania):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 88 200,00 zł (świadczenia społeczne).

 

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji oraz planowanego wykonania.

Załączniki

Powiadom znajomego