W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.: (+48) 52 381 60 56
        (+48) 52 381 60 05

e-mail:
sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Skrzynka Podawcza ESP:
/2h4v41qktu/SkrytkaESP

Serwis www: dabrowachelminska.pl

NIP
: 554-265-77-62
REGON: 092350642

Zarządzenie nr 0050.41.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
Status obowiązujące

Na podstawie art. 26a ust. 1 i ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w związku z art. 4 ust. 1  pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam, że w Gminie Dąbrowa Chełmińska będzie 1 Zastępca Wójta.

§ 2. 1. Powołuje Pana Mariusza Bulińskiego na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dniem 06 maja 2024 r. w wymiarze 1/5 etatu.

2.    Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska, z dniem określonym w pkt 1 niniejszego zarządzenia

3.    Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

4. Wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem zastępcy.

§ 3. 1. Do zakresu działania zastępcy wójta należy przejęcie wykonywania zadań wójta w przypadku jego nieobecności.

2. W zakresie działania zastępcy wójta leży również, zgodnie z art. 28g ustawy o samorządzie gminnym, sprawowanie funkcji wójta w razie niemożności pełnienia przez niego obowiązków.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 0050.94.2018 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje swego zastępcę. Nie ma wymogu przeprowadzania konkursu na w/w stanowisko, dlatego wójt samodzielnie może dokonać wyboru mając na względzie jedynie kwalifikacje, jakich od zastępcy wymagają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

Dobór zaufanej osoby na stanowisko zastępcy wójta ma szczególne znaczenie dla kierownika gminy, który powierza swemu zastępcy nie tylko pełnienie swoich obowiązków w przypadku nieobecności, ale również ponosi odpowiedzialność za jego działania.

Powiadom znajomego