W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.: (+48) 52 381 60 56
        (+48) 52 381 60 05

e-mail:
sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Skrzynka Podawcza ESP:
/2h4v41qktu/SkrytkaESP

Serwis www: dabrowachelminska.pl

NIP
: 554-265-77-62
REGON: 092350642

Zarządzenie nr 0050.42.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia
w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy do występowania w imieniu Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
Status obowiązujące

Na podstawie art. 268 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) art. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702), art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005), art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890 i 1933 oraz z 2024 r. poz. 653) zarządzam, co następuje:

§1. Panu Mariuszowi Bulińskiemu – Zastępcy Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, powierzam prowadzenie spraw określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia, a pod moją nieobecność wszelkich pozostałych spraw związanych z funkcjonowaniem Gminy.

§2. Upoważniam Pana Mariusza Bulińskiego - Zastępcę Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska do wydawania w imieniu Wójta Gminy decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, a także do podpisywania pism objętych zakresem działania Urzędu, podpisywania innej korespondencji oraz dokumentów, które wynikają z realizacji decyzji organów gminy       (w tym również postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem).

§3. Upoważniam Pana Mariusza Bulińskiego – Zastępcę Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, do podpisywania dokumentów finansowych, powodujących powstanie zobowiązań finansowych i dyspozycji pieniężnych w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym oraz zatwierdzania dowodów księgowych.

§4. Upoważniam Pana Mariusza Bulińskiego – Zastępcę Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska do wydawania w imieniu Wójta Gminy tytułów wykonawczych w sprawach, w których Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska jest wierzycielem w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§5. 1. Upoważniam Pana Mariusza Bulińskiego – Zastępcę Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska do podpisywania, podczas nieobecności Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, sprawozdań finansowych i budżetowych Gminy Dąbrowa Chełmińska.

2.  Upoważnienie dotyczy sprawozdań składanych w wersji papierowej i elektronicznej podpisywanych przy pomocy podpisu elektronicznego.

§6. Upoważniam Pana Mariusza Bulińskiego – Zastępcę Wójta Dąbrowa Chełmińska do działania w moim imieniu podczas mojej nieobecności w pracy:
1) w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do występowania w imieniu kierownika zamawiającego oraz do podpisywania umów wynikających w toku tych postępowań;
2) do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawach publicznoprawnych i cywilnoprawnych;
3) do podpisywania w imieniu Gminy wszelkich umów cywilnoprawnych;
4) do podpisywania arkuszy i aneksów organizacyjnych szkół i przedszkoli Gminy Dąbrowa Chełmińska;
5) do podpisywania zaświadczeń dot. pomocy de minimis.

§7. 1. Upoważnienia udzielam na czas nieokreślony, nie dłużej jednak, niż przez czas pełnienia funkcji Zastępcy Wójta.

2. Upoważnienie wygasa z chwilą jego cofnięcia, ustania stosunku pracy lub odwołania z funkcji Zastępcy Wójta.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załącznik   
do zarządzenia nr 0050.42.2024
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 6 maja 2024 r.

Pan Mariusz Buliński - Zastępca Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska upoważniony jest do prowadzenia następujących spraw:
- reprezentowania Gminy na zewnątrz,
- wydawania w imieniu Wójta Gminy postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem,
- podejmowania czynności z zakresu prawa pracy, za wyjątkiem nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia,
- wykonywania uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy,
- sprawowania ogólnego nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
- rozstrzygania sporów kompetencyjnych między pracownikami Urzędu,
- wykonywanie pod moją nieobecność czynności z zakresu zarządu mieniem,
- wykonywania innych zadań i obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami za wyjątkiem należących do wyłącznej kompetencji Wójta,
- prowadzenia pod moją nieobecność wszelkich pozostałych spraw związanych z funkcjonowaniem Gminy.

 

 

 

Powiadom znajomego